1/2001
40 lat "Trójki"
16 lutego obchodziła jubileusz 40-lecia największa w Sierpcu Szkoła Podstawowa nr 3. Wniosła wielki wkład w rozwój miasta, który najpełniej symbolizuje liczba ponad 5000 absolwentów, z których wielu pełni ważne funkcje w mieście i kraju.

Szkoła Podstawowa nr 3 w Sierpcu to jedna z tysiąca szkół zbudowanych z funduszów państwowych dla uczczenia milenium państwa polskiego. Uroczysty moment otwarcia nastąpił 21 stycznia 1961 roku w obecności władz państwowych i oświatowych oraz licznie zgromadzonych uczniów i mieszkańców miasta. Funkcję kierownika szkoły powierzono panu Ryszardowi Malinowskiemu. Jego zastępcami byli kolejno: p. Zdzisław Dudkiewicz, p. Maria Wassner, p, Stanisława Laudencka, p. Tadeusz Szpejcher, p. Janina Nadrowska i p. Barbara Zbierzchowska.W 27 oddziałach uczyło się na dwie zmiany 1146 uczniów, a Radę Pedagogiczną tworzył zespół 27 nauczycieli, którym przyświecał wspólny cel, aby "TRÓJKĘ" uczynić dobrą szkołą. W procesie opiekuńczo-wychowawczym wspomagał rodziców i nauczycieli półinternat-świetlica działająca od początku istnienia szkoły pod kierownictwem p. Marii Pehlke, później p. Barbary Czachorowskiej i p. Krystyny Pichy. Rok szkolny 1966/67 był pierwszym, w którym świadectwo ukończenia szkoły otrzymało 160 uczniów klas VIII. 12 listopada 1967 roku szkole uroczyście nadano imię Mariana Buczka. W roku szkolnym 1967/68 kierownictwo placówki przejęła pani Barbara Zbierzchowska, zastępcami zostali: p. Stanisław Firgolski, p. Barbara Pardecka a od roku 1976 roku p. Stefania Głuchowska. W 1974 roku utworzono stanowisko pedagoga szkolnego i funkcję tę powierzono p. Barbarze Maciejewskiej. Pełni ją ona do chwili obecnej. Znaczącą rolę w procesie wychowawczym odgrywały organizacje szkolne: Samorząd Uczniowski, PCK, SKO oraz prężnie działające drużyny harcerskie i zuchowe. W 1978 roku II Szczep Drużyn Zuchowych i Harcerskich otrzymał tytuł szczepu sztandarowego, a w roku szkolnym 1985/86 przyjął imię Franciszka Klemensa Długaszewskiego. 42 oddziały obejmujące 1291 uczniów funkcjonowały w roku szkolnym 1984/85. Dyrektorem placówki został wówczas p. Zbigniew Krześniak a jego zastępcami p. Danuta Żuławnik i p. Józef Ziemkiewicz, który funkcję tę pełnił od roku 1981. W roku szkolnym 1986/87 1408 uczniów zgromadzonych w 45 oddziałach rozpoczęło naukę w dobudowanym skrzydle szkoły.

W listopadzie 1990 roku po odejściu do kuratorium oświaty naczelnego dyrektora p. Zbigniewa Krzesiaka funkcję tę objął p. Józef Ziemkiewicz. Na wniosek Rady Pedagogicznej 28 Maja 1991 roku placówka powróciła do pierwotnej nazwy-Szkoła Podstawowa nr 3. W listopadzie 1993 roku, po kilku latach starań, baza sportowa szkoły poszerzyła się o pełno wymiarową salę gimnastyczną. 23 lutego 1996 roku odbyła się uroczystość 35-lecia szkoły, która w tym dniu przybrała odświętny wygląd i gościła w swych murach wiele wspaniałych osób.

W związku z reformą oświaty w roku szkolnym 1999/2000 szkoła otrzymała status Miejskiego Zespołu nr 3. Uczęszczali do niej wówczas uczniowie klas I-VI szkoły podstawowej i klasy I gimnazjum.

Zgodnie z założeniami ministra edukacji o reorganizacji sieci szkół od 1 września 2000 roku placówka funkcjonuje ponownie jako Szkoła Podstawowa nr 3. Obecnie "TRÓJKA" uczy i wychowuje 1009 dzieci uczęszczających do 39 oddziałów. Dyrektorem naczelnym jest nadal p. Józef Ziemkiewicz, pomagają mu panie wicedyrektor: Krystyna Listkowska i Alina Stawiska, zaś funkcję kierownika świetlicy pełni p. Krystyna Ozimkiewicz. W szkole pracuje 65 nauczycieli i 21 pracowników administracji i obsługi.

Nasza szkoła zawsze była i jest podporządkowana jednemu celowi - dobru ucznia. Stworzono w niej możliwości jego wszechstronnego rozwoju. W ciągu 40-letniej działalności szkoła zapisała w kronikach wiele wspaniałych osiągnięć swoich wychowanków. Do najbardziej znaczących należą sukcesy w konkursach przedmiotowych i artystycznych oraz zwycięstwa na zawodach sportowych. Obecnie w szkole działają aktywnie dwie drużyny harcerskie oraz gromada zuchowa należące do Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich. Cel, aby "TRÓJKĘ" uczynić dobrą szkołą, został w pełni osiągnięty dzięki pracy dyrekcji, nauczycieli, uczniów, a także wymiernej pomocy władz samorządowych i oświatowych oraz zawsze niezawodnych rodziców. Należy podkreślić również szeroką współpracę z różnymi instytucjami i placówkami wychowawczymi i opiekuńczymi znajdującymi się na terenie miasta, które cały czas pomagają w realizacji zadań stojących przed szkołą

Oprac. G. Z-Z.